Algemene voorwaarden

 • Toepassing van algemene voorwaarden - Overeenkomst met LOU

Deze algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing op alle aanbiedingen van LOU (zie gegevens hieronder), en op alle overeenkomsten en transacties tussen LOU en haar klanten.

Wanneer de klant een bestelling plaatst, doet hij een aanbod om een overeenkomst af te sluiten met LOU en aanvaardt hij onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden, zelfs indien deze bepalen dat deze als enige gelden. De koop en de overeenkomst met LOU komen tot stand wanneer LOU de bestelling bevestigt. Deze algemene voorwaarden zullen integraal deel uitmaken van deze overeenkomst en er één geheel mee vormen. Elke aanpassing of wijziging van de overeenkomst zal enkel bindend zijn met het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen. LOU sluit enkel overeenkomsten in het Nederlands.

 • Offertes en aankondigingen

Al de offertes, aanbiedingen, prijsopgaven en andere aankondigingen van LOU zijn vrijblijvend in al hun onderdelen en zijn louter indicatief (met name de leverings- en uitvoeringsdata). LOU is enkel gebonden door de schriftelijke orderbevestiging. LOU mag op elk moment fouten in een offerte of aankondiging rechtzetten, of deze intrekken. Indien een offerte een aanvaardingstermijn bevat, vervalt ze automatisch na het verstrijken ervan, tenzij LOU beslist om deze toch te verlengen. LOU behoudt zich het recht voor om op ieder moment de verkoop van een artikel stop te zetten of te wijzigen, zonder voorafgaande melding.

De offertes van LOU zijn gebaseerd op de gegevens die de klant verstrekt. De klant zal correcte, volledige en precieze informatie bezorgen, en deze aanpassen indien nodig. Indien bij de uitvoering van de bestelling of opdracht blijkt dat deze gegevens niet correct, volledig en/of precies zijn, kan LOU de klant hierover informeren en bijkomende kosten aanrekenen.

Aanbiedingen via de webshop staan open voor natuurlijke personen van minstens 18 (achttien) jaar oud. Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden, bevestigt de klant minstens 18 (achttien) jaar oud te zijn. LOU heeft het recht om schriftelijk bewijs van de leeftijd te vragen en om de bestelling als geannuleerd te beschouwen, indien dit bewijs niet tijdig bezorgd wordt.

De klant dient te verzekeren dat de bestelde artikelen voldoen aan zijn noden en voorkeuren, hetgeen LOU niet kan garanderen. De klant erkent dat de artikelen die LOU aanbiedt standaardproducten zijn die niet aangepast worden aan specifieke vereisten, behalve na het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van LOU.

 • Bestelproces

Wanneer de klant één of meerdere artikelen wilt aankopen via de webshop en dus een bestelling wilt plaatsen, voegt de klant het artikel toe aan het winkelmandje en kiest het gewenste aantal.

Vervolgens vraagt LOU naar de klantgegevens en zal de klant moeten bevestigen hoe de artikelen geleverd moeten worden. De klant zal eveneens deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, zoals hierboven werd verduidelijkt. Ook vraagt LOU naar de betalingsgegevens en hoe de klant voor de bestelling wilt betalen. Op basis van deze informatie ziet de klant de details van de bestelling om na te kijken en, indien nodig, aan te passen alvorens de bestelling te plaatsen.

De bindende bestelling voor de artikelen in het winkelmandje komt tot stand door de knop "Toevoegen aan de winkelwagen" aan te klikken, waardoor de klant de verplichting aangaat om te betalen voor de bestelde artikelen. Zodra LOU de bestelling ontvangt, stuurt zij per e-mail een bevestiging met de details van de bestelling en bevestigt zij de goede ontvangst van het aanbod om te bestellen. Vervolgens controleert LOU de beschikbaarheid van de te leveren producten en contacteert zij een koerierdienst.

 • Prijzen

De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling, zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn definitieve en totale prijzen, BTW inbegrepen. Indien extra vracht-, leverings- of portokosten en/of eventuele andere kosten (zoals kosten voor het betaalmiddel) gelden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld, met name in de details alvorens de klant de bestelling plaatst. De prijzen vermeld in de details zijn de correcte prijzen, ongeacht hetgeen elders of eerder werd aangegeven.

Bijzondere eisen in verband met het transport en verpakking zullen altijd aangerekend worden en uitdrukkelijk aanvaard worden tijdens het bestelproces.

 • Levering

Eventuele beperkingen voor de levering (van bepaalde artikelen) worden uitdrukkelijk vermeld alvorens de klant het bestelproces begint. Men kan maximaal 10 stuks per artikel bestellen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Levering is enkel mogelijk binnen België.

In principe volgt de levering binnen 30 (dertig) dagen nadat LOU de bestelling bevestigt of voorschot/betaling ontvangt (desgevallend, laatste datum telt), al kan LOU ook andere leveringstermijnen opgeven. Opgegeven leveringstermijnen worden gegeven als inlichting en zonder enige verbintenis, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding ervan kan de klant LOU contacteren om een nieuwe leveringstermijn overeen te komen, doch dit kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot prijsvermindering, noch tot verbreking van de overeenkomst. In ieder geval is de leveringsverplichting opgeschort in gevallen van overmacht, waaronder de laattijdige of foutieve levering door de leveranciers van LOU. In dergelijke gevallen informeert LOU de klant zo spoedig mogelijk en wordt de leveringstermijn evenredig verlengd met de termijn dat de overmacht blijft duren.

Wanneer de bestelde artikelen niet (meer) in voorraad zijn, meldt LOU dit zo spoedig mogelijk en betaalt LOU de ontvangen betaling terug. LOU kan niet gedwongen worden om de bestelde artikelen (elders) in te kopen. In ieder geval is eventuele aansprakelijkheid voor onbeschikbare artikelen beperkt tot het betaald bedrag voor de onbeschikbare artikelen dat LOU onverwijld zal terugbetalen.

 • Klachten

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald of overeengekomen, moet de klant alle mogelijke klachten indienen binnen 10 (tien) werkdagen na factuurdatum of levering (laatste datum telt). De klant dient eventuele klachten met aangetekend schrijven te sturen aan de maatschappelijke zetel van LOU met een duidelijke, nauwkeurige en gemotiveerde omschrijving van de gebreken die LOU in staat moet stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet wordt de klacht niet geldig geacht en niet aanvaard. De klant draagt de bewijslast voor het tijdig en correct melden van een klacht. Een klacht vormt in geen enkel geval een geldige reden om de facturen niet te betalen en de klant blijft verplicht om het onbetwist gedeelte van de factuur tijdig te betalen.

LOU aanvaardt nooit terugzendingen, behalve wanneer het herroepingsrecht correct wordt uitgeoefend of met haar voorafgaand en schriftelijk akkoord.

 • Betaling

De facturen zijn contant betaalbaar in euro op de maatschappelijke zetel van LOU. Voor de meeste producten aanvaardt LOU de volgende betaalmethodes: Bancontact. LOU heeft het recht om bepaalde betalingsmethodes niet te aanvaarden voor een specifieke bestelling en andere betaalmethodes voor te stellen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, aanvaardt LOU enkel betalingen vanuit rekeningen binnen de Europese Unie. De klant is verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie, hetgeen ook wordt vermeld in het detail alvorens de klant de bestelling plaatst. De klant bevestigt dat hij beschikt over de nodige rechten, bevoegdheden en hoedanigheden om gebruik te maken van het betaalmiddel in kwestie.

Tenzij anders aangeduid, zijn de facturen betaalbaar binnen een termijn van 30 kalenderdagen vanaf de factuurdatum. Bij laattijdige betaling, zelfs met het akkoord van LOU, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum van de factuur een conventionele nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 10% (tien procent) per jaar. Daarenboven zult u, ten titel van conventioneel schadebeding, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een vergoeding verschuldigd zijn van 15 % (vijftien procent) van het factuurbedrag met een minimum van 125,00 euro (honderdvijfentwintig euro). Voor zover een grotere schade bewezen kan worden, heeft LOU het recht om deze te laten gelden. Alle innings- en aanmaningskosten zijn ten laste van de klant.

Elke laattijdige betaling maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar en machtigt LOU om alle facturen op te vorderen, ondanks eventueel toegestane betalingstermijnen. Bij laattijdige betaling heeft LOU op elk moment het recht om de toekomstige leveringen op te schorten en/of om voorafgaand aan elke levering de contante betaling te eisen.

LOU heeft het recht om een zekerheid te vragen voor de nakoming van betalingsverplichtingen. Deze zekerheid kan bestaan uit de verplichting tot voorafbetaling van de bestelling of een borg. Indien de klant niet tijdig voldoet aan dergelijke verplichting, ook niet nadat LOU een aangetekende aanmaningsbrief verstuurde, heeft LOU het recht om de uitvoering van verbintenissen op te schorten totdat de klant alle verplichtingen is nagekomen.

Eventuele terugbetalingen gebeuren automatisch op de rekening die de klant heeft gebruikt voor de betaling.

 • Niet-aanvaarding

Indien de geleverde goederen beschadigd zijn, moet de klant deze weigeren of een voorbehoud maken op het moment van de levering. Indien de klant voor een andere reden in gebreke blijft de bestelde goederen te aanvaarden of de verschuldigde bedragen te betalen, behoudt LOU zich het recht voor hetzij de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, hetzij de verbreking ervan in te roepen ten laste van de klant, in welk geval minimaal een schadeloosstelling van 25 % (vijfentwintig procent) van de waarde van de bestelling verschuldigd is. De niet-aanvaarde leveringen die reeds werden verricht zullen onmiddellijk in goede staat terugbezorgd worden aan LOU op kosten van de klant.

 • Eigendom en risico

Alle afgeleverde goederen blijven de eigendom van LOU tot de volledige betaling van de aankoopprijs en de eventuele verzendkosten, alsook van eventuele interesten, schadevergoeding, kosten en andere lasten. Het risico gaat over op de klant zodra de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Bij wanbetaling is de klant gehouden bij wanbetaling om de geleverde goederen in goede staat terug te bezorgen op eigen kosten en risico.

De klant moet de geleverde producten zorgvuldig en als identificeerbare eigendom van LOU bewaren zolang het eigendomsvoorbehoud rust op de betreffende producten.

Zolang een eigendomsvoorbehoud rust op de geleverde producten, mag de klant deze producten niet op enige wijze verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. De klant moet LOU onmiddellijk en schriftelijk informeren indien derden aanspraak maken op de geleverde producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

Indien de klant handelt in strijd met dit artikel of indien LOU het eigendomsvoorbehoud inroept, heeft LOU (met in begrip van haar werknemers en andere vertegenwoordigers) het recht om de producten in kwestie terug te nemen, zonder tussenkomst van de rechtbanken. Dit geldt onverminderd het recht van LOU om schadevergoeding te eisen (met inbegrip van gederfde winst en rente) en om de overeenkomsten met de klant te ontbinden lastens de klant, door een schriftelijke bevestiging, zelfs zonder voorafgaande ingebrekestelling.

 • Herroepingsrecht

Indien de klant als consument dient te worden beschouwd en op afstand een overeenkomst afsluit met LOU, beschikt de klant over een herroepingsrecht binnen de wettelijke voorwaarden. De klant kan dit herroepingsrecht niet uitoefenen in de volgende gevallen:

 • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat zijn herroepingsrecht verloren gaat zodra LOU de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifieke persoon;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • overeenkomsten waarbij de klant LOU specifiek verzocht heeft om de klant te bezoeken om dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer wij echter bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verlenen waar de klant niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

De volgende paragraaf bevat meer uitleg over het herroepingsrecht en de uitoefening ervan.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Indien uw bestelling meerdere goederen omvat en deze afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (LOU, met maatschappelijke zetel te Fonteinstraat 75/16, 3000 Leuven, België, e-mail: info@louleuven.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar u bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Indien u goederen heeft ontvangen in verband met de overeenkomst, dient u de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10,00 euro (tien euro). U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten geldt het volgende. Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

 • Garantie

Om garanties in te roepen ten aanzien van LOU, dient de klant de bestelbon en factuur te overhandigen op eerste verzoek van LOU.

De wettelijke garantie voor conforme levering (overeenstemming van geleverde zaak met de verkochte zaak) geldt gedurende 2 (twee) jaar na de levering, of 1 (één) jaar bij tweedehandsgoederen. Deze garantie geldt niet i) wanneer de klant het gebrek kende of redelijkerwijze diende te kennen toen de klant de koopovereenkomst afsloot; of ii) wanneer het gebrek aan overeenstemming te wijten is aan het materiaal dat de klant aanleverde. Indien de klant een gebrek aan overeenstemming van het product met de overeenkomst vaststelt, dient de klant LOU hiervan onverwijld te informeren en dit uiterlijk binnen 2 (twee) maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld. De klant dient het product in de actuele staat te bewaren om LOU toe te laten het product te (laten) inspecteren binnen een redelijke termijn. De klant kan desgevallend kiezen tussen herstel of vervanging.

LOU staat niet in voor zichtbare gebreken noch voor verborgen gebreken die zij niet heeft gekend. Vallen eveneens buiten de garanties en buiten de verantwoordelijkheid van LOU: de schade veroorzaakt door het verkeerd gebruik evenals de schade veroorzaakt ingevolge een slecht functionerende installatie (behalve bij installatie onder verantwoordelijkheid van LOU of indien dit te wijten is aan een fout in de montagehandleiding). LOU is geen enkele andere schadevergoeding verschuldigd uit hoofde van welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade door wie ook geleden of ten gevolge van eender welk gebrek of niet-functioneren van de geleverde producten.

De garantie vervalt bij wijzigingen of bij herstellingen aan de door LOU geleverde producten, voor zover LOU hierover niet werd geïnformeerd voorafgaand aan de wijziging of herstelling. Dit geldt in het bijzonder indien de wijziging en/of herstelling LOU verhindert om het conform karakter van het product op het moment van de levering te controleren.

 • Aansprakelijkheid

De huidige clausule heeft voorrang op alle andere clausules van deze algemene voorwaarden en van alle documenten waarnaar wordt verwezen, en bepaalt op volledige wijze de aansprakelijkheid van LOU. LOU kan enkel aansprakelijk zijn indien de klant zijn betalingsverplichtingen tijdig en correct nakwam.

Wat betreft het bestelproces heeft LOU slechts een middelenverbintenis. Zij draagt geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik van het internet, zoals het verlies van gegevens, indringing, virussen of onderbreking van diensten.

Wat betreft lichamelijke schade en schade aan privégoederen veroorzaakt door gebreken in de geleverde producten zal LOU niet gehouden zijn tot schadevergoeding indien:

 • niet kan aangetoond worden dat de gebreken aanwezig waren op het ogenblik van het in het verkeer brengen van de goederen;
 • LOU, gezien de stand van wetenschap en techniek, niet op de hoogte kon zijn van de aanwezigheid van de gebreken;
 • gebreken te wijten zijn aan de conceptie van de zaak waarin de goederen geïncorporeerd worden of aan de instructies van de koper;
 • de schade te wijten is aan fouten van de koper, van de verwonde persoon of van iemand voor wie de verwonde persoon verantwoordelijk is;
 • de gebreken het gevolg zijn van de overeenstemming van de goederen met dwingende voorschriften uitgaande van publieke overheden;
 • de schade te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of aan een onderhoud dat in strijd is met het onderhoudsboekje of de onderhoudsvoorschriften opgesteld door de fabrikant;
 • de schade te wijten is aan de tussenkomst van een niet door de fabrikant erkende derde.

LOU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in, voor het uitblijven van of voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn van omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, die niet te voorzien zijn en/of die niet vermeden kunnen worden. LOU verbindt zich ertoe de feiten of omstandigheden zo snel mogelijk aan de klant kenbaar te maken na de kennisname ervan, en alles in het werk te stellen om de duur ervan tot een minimum te beperken. Indien de voormelde omstandigheden langer dan 3 (drie) maanden aanhouden, zijn zowel LOU als de klant gerechtigd de overeenkomst per aangetekend schrijven op te zeggen, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. In geval van aansprakelijkheid van LOU komen de partijen overeen dat deze steeds beperkt is tot maximaal de totale waarde van de overeenkomst in kwestie.

 • Varia

LOU mag deze algemene voorwaarden steeds aanvullen, beperken en op elke andere wijze wijzigen. Aanpassingen zijn van toepassing vanaf hun publicatie op de website van LOU, waar de klant de meest recente versie van deze algemene voorwaarden vindt (www.louleuven.be).

Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zijn, zal dit de geldigheid van de andere bepalingen niet aantasten en zullen deze hun volledige uitwerking behouden. De nietige of niet-afdwingbare bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een nieuwe bepaling, die binnen de wettelijke grenzen het doel en de strekking van de nietige of niet-afdwingbare bepaling zo veel mogelijk benadert.

De verzaking aan rechten door LOU vereist de uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging. Indien LOU op een bepaald ogenblik nalaat de strikte naleving van één van de bepalingen van de overeenkomst en/of van deze algemene voorwaarden te eisen, kan dit niet worden beschouwd als een verzaking aan haar rechten en sluit dit niet uit dat LOU nadien alsnog de strikte naleving eist.

LOU heeft het recht haar rechten en plichten voortvloeiend uit een overeenkomst met de klant aan een derde of derden over te dragen, geheel of deels. Indien LOU gebruik maakt van dit recht zal zij de klant hiervan schriftelijk inlichten, zonder dat de toestemming van de klant hiertoe vereist is. De klant mag de overeenkomst met LOU niet overdragen aan een derde, behalve met de voorafgaande, schriftelijke toestemming van LOU.

LOU heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die niet hersteld wordt binnen de 8 (acht) kalenderdagen na verzending van een aangetekende aanmaningsbrief van LOU met vermelding van de wanprestatie en de intentie van LOU om de overeenkomst te beëindigen indien ze niet binnen de 8 (acht) kalenderdagen wordt rechtgezet. De niet-betaling op hun vervaldag van één of meer facturen wordt steeds beschouwd als een zware wanprestatie.

Alle intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten, octrooirechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten) op alle door LOU uitgegeven publicaties en andere producten en/of diensten berusten bij LOU. Niets daaruit mag worden gekopieerd, vertaald, aangepast, gereproduceerd of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen deze, geheel of gedeeltelijk, meegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LOU.

Wanneer klant een bestelling plaatst, worden zijn persoonsgegevens gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst met LOU en voor de bijhorende dienstverlening (onder meer dienst-na-verkoop, facturatie en garanties). Meer informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens is te vinden in het privacy beleid van LOU (zie www.louleuven.be).

Het Belgisch recht is exclusief van toepassing op de overeenkomsten en andere transacties met LOU, alsook op betwistingen die hieruit voortvloeien. De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De Europese Commissie biedt aan consumenten een online platform aan voor alternatieve geschillenbeslechting (zie https://ec.europa.eu/odr/). Via dat platform kunnen consumenten hun geschil met betrekking tot een online bestelling afhandelen zonder tussenkomst van een rechtbank. Daarnaast zijn alleen de hoven en rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd voor geschillen in verband met deze algemene voorwaarden, de overeenkomsten en/of andere transacties met LOU alsook eventuele andere vorderingen ten aanzien van LOU, tenzij dwingende wetgeving anders bepaalt.

CONTACTGEGEVENS LOU

Julie Herelixka (LOU)

Fonteinstraat 75/16

3000 Leuven

KBO: 0781.525.535

BTW: BE0781.525.535

info@louleuven.be

www.louleuven.be

Bijlage bij algemene voorwaarden: Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan LOU, Fonteinstraat 75/16, 3000 Leuven, België, e-mail: info@louleuven.be

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

...................................................................................................................................................................................

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*).....................................................................................................................

- Naam /Namen consument(en) ........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

- Adres consument(en) .......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

- Datum ...............................................................................................................

- Handtekening van consument(en)

*Schrappen wat niet past.